A 2011-ig érvényben lévő termékdíj törvény 2012-01-01-től megváltozott. A kötelezettség az első gyártó-forgalomba hozót terheli. Törvényi előírás, hogy megrendeléskor ügyfeleinknek nyilatkozni kell, ha a megrendelt munka nem termékdíj köteles. Készen kapott grafikai anyagnál ennek hitelességét a nyomda nem ellenőrzi, ennek felelőssége a kinyilatkozót terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk következményeit.

2023 július 1-étől a termékdíjat kiegészítette az EPR (gyártói felelősségvállalási kötelezettség), amelynek díja 179 Ft +áfa kilogrammonként, de a korábban alkalmazott 85 Ft +áfa-s termék díj levonható ebből az összegből, tehát július 1-étől 94 Ft +áfa termékdíj (EPR díj) fizetendő.
Nyilatkozat hiányában és kötelezettség kinyilatkoztatása esetén díjfizetési kötelezettség áll fenn, tehát a számlán mint külön tétel feltüntetésre kerül.

Hatályos díjtételek: már 1% reklámot tartalmazó papír estén 94 Ft/kg +ÁFA (EPR díj), irodai papír és csomagolóeszköz esetén 128 Ft/kg +ÁFA. A nyomdatermékek csomagolóanyaga után is fizetendő EPR díj, de azt a gyártó (jelen esetben a nyomda) köteles megfizetni törvényi kötelezettségének eleget téve.

A belföldi előállítású reklámhordozó papírok esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét (vagy a saját célú felhasználót) terheli a fizetési kötelezettség.

Kiadványként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 1%-ban nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap.

Közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott, 5% és 27% Áfa tartalmú kiadvány, időszaki lap.

Könyv, tankönyv (5% Áfa tartalmú) ISBN szám megadása kötelező.

Egyéb, csomagolóeszköznek és reklámhordozónak nem minősülő termék.

Amennyiben a munkáról megrendelő nem nyilatkozik, úgy automatikusan kiszámlázásra kerül a törvény által kiszabott díj külön tételként.

A nyomda nem tudja meghatározni egy munkáról, hogy termékdíjas vagy sem. A megrendelőnek kell utánajárnia, és nyilatkoznia a nyomdai munka megrendelésekor.

A Kormány 326/2023. (VII. 17.) Korm. rendelete
a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló
80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról


A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN-számmal ellátott könyvet és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet.”

2. § Az R. a következő 37/B. §-sal egészül ki:
„37/B. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 326/2023. (VII. 17.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés 2. pontját 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.